Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εστιάζει στην ενιαία διαχείριση υδάτων, την αξιοποίηση πόρων για έξυπνη γεωργία και εξειδικευμένες καλλιέργειες, και την προώθηση της ταυτότητας της Πελοποννήσου και των εμβληματικών γεωργικών προϊόντων της. Στόχος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η επιστροφή ανθρώπινου δυναμικού στην περιοχή, μέσω επενδύσεων και αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου. Αυτά ανέφερε μεταξύ των αλλων  ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δ. Πτωχός στην εισήγηση του στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας .

Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης ανέφερε :

"Στην Περιφέρεια μας ενώνει ένας κοινός στόχος: Να πάμε τον τόπο μας μπροστά. Με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο. Από τον Ιανουάριο που έχω αναλάβει καθήκοντα έχουμε εστιάσει σε τρεις τομείς:
1️⃣ Στο θέμα του νερού και της δημιουργίας ενός Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Υδάτων για την Πελοπόννησο. Σε συνεργασία με τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Υποδομών, θα εκπονηθεί το master plan της διαχείρισης υδάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου το οποίο θα αφορά τη διαχείριση του νερού, τα εγγειοβελτιωτικά έργα και την αντιπλημμυρική προστασία.
2️⃣ Αξιοποίηση των πόρων της δίκαιης μετάβασης ένα τομέα που έχουμε περιθώριο να κάνουμε πολλά ειδικά με τα προγράμματα για την ανάπτυξη της έξυπνης Γεωργίας και των εξειδικευμένων καλλιεργειών. Αξιολογούμε τους κινδύνους για το κλίμα, υιοθετούμε καλές πρακτικές και φυσικά επικεντρωνόμαστε στις πολιτικές για τη γεωργία.
3️⃣ Την ταυτότητα, το brand της Πελοποννήσου που φυσικά περιλαμβάνει τα εμβληματικά γεωργικά της προϊόντα την εμπορική προώθηση των οποίων τη βλέπουμε και μέσα σ’ ένα ευρύτερο ολιστικό πλαίσιο που περιλαμβάνει σε ένα ενιαίο αφήγημα τον τόπο, την πολιτιστική του κληρονομιά και τα προϊόντα του.
Οι γεωργοί πλέον έχουν την Περιφέρεια Πελοποννήσου ως έναν αξιόπιστο σύμμαχο στην πορεία τους. Έχουμε χαράξει μία πολιτική που στόχο έχει μέσω των νέων επενδύσεων να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να έχουμε μία επιστροφή ανθρώπινου δυναμικού στην περιοχή. Θέλουμε να αλλάξουμε το αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής μας και θα τα καταφέρουμε. "