Με συνολικό προϋπολογισμό 1.650.000 € εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027» η προμήθεια υψηλής ποιότητας τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) / Σχολή Πλοιάρχων και τελικό δικαιούχο το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τεσσάρων (4) προσομοιωτών, εκπαιδευτικού εξοπλισμού για οργάνωση αίθουσας Τηλεκπαίδευσης – Τηλεδιάσκεψης, εργαστηρίου πολυμέσων, εργαστηρίου εφαρμογών Φυσικής και εξοπλισμού μετεωρολογίας και θα ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας όσο και στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον της παγκόσμιας Ναυτιλίας.


Επιπλέον, με τη χρήση του εξοπλισμού θα επιτυγχάνεται η προσομοίωση των πραγματικών συστημάτων των πλοίων σε χώρους που παρέχουν ρεαλιστικές συνθήκες εκπαίδευσης και αποτελούνται από το σταθμό εργασίας του καθηγητή και τους σταθμούς των σπουδαστών, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό, οι σπουδαστές θα αποκτούν με τη φοίτησή τους στην Α.Ε.Ν. εξοικείωση µε τις εργασίες και τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε κάθε πλοίο και σε µία σειρά σημαντικών συναφών τομέων εργασίας.


Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με διεθνείς ανοικτούς διαγωνισμούς και η ολοκλήρωση αναμένεται στα μέσα της επόμενης χρονιάς.