Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης "ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ" με προϋπολογισμό 4.337.148,00€. Η πράξη προβλέπει την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού τηλεμετρίας και μέτρησης νερού, ενώ η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 15 μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.


Η ανακοίνωση αναφέρει :

θEMA : "ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ»"
προϋπολογισμού 4.337.148,00€ με ΦΠΑ24%
Υπεγράφη σήμερα μεταξύ του Δημάρχου Νεμέας ,κου. Κων/νου Φρούσιου, και της αναδόχου εταιρείας ,«THITA-FI Ανώνυμη τεχνική και εμπορική εταιρεία », η σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» προϋπολογισμού 4.337.148,00€ με ΦΠΑ 24%.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Η πράξη προβλέπει την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού τηλεμετρίας και εξοπλισμού μέτρησης και τηλεδιαχείρισης της ποσότητας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού και εξοπλισμού ενεργού εντοπισμού διαρροών. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης επιγραμματικά αφορά στη:
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, εξοπλισμού για τη δημιουργία δέκα επτά (17) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) σε επτά (7) γεωτρήσεις και δέκα (10) δεξαμενές,
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, εξοπλισμού για τη δημιουργία πέντε (5) Σταθμών Διαχείρισης Πίεσης (ΣΔΠ) για την παρακολούθηση των παροχών και των πιέσεων του δικτύου,
• Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, εξοπλισμού για τη δημιουργία τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (4.300) ψηφιακών υδρομετρητών
• Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) για τον εντοπισμό διαρροών, την ανίχνευση και επισκόπηση αγωγών και την παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών.
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικών του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ).
• Υπηρεσίες ανίχνευσης, εντοπισμού και αποτύπωσης του δικτύου ύδρευσης και εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας.
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (δώδεκα (12) μήνες για την παράδοση και τρεις (3) μήνες για την τεκμηρίωση και την δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ