Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης της Διώρυγας Κορίνθου.  Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη η Διώρυγα της Κορίνθου στο δυτικό πρανές, σε μήκος 1 χλμ., λόγω καταπτώσεων.

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής:

Εκσκαφές

Οι εκσκαφές θα πραγματοποιηθούν σε μήκος 1 χλμ. και θα έχουν ως στόχο τη σταθεροποίηση των υφισταμένων πρανών. Για τον σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθεί μηχανικό εξοπλισμό, όπως εκσκαφικά μηχανήματα και φορτωτές.


Καθαρισμός

Η Διώρυγα θα καθαριστεί από προϊόντα καταπτώσεων και συντρίμματα λιθεπένδυσης της αρχικής κατασκευής. Για τον σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθούν μηχανικά μέσα, όπως φορτωτές και φορτηγά.


Πασσαλοτοίχος

Ο πασσαλοτοίχος θα κατασκευαστεί για την προστασία του ποδός του πρανούς της Διώρυγας. Για τον σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθούν πασσάλοι και πλέγματα.


Ενίσχυση θεμελίωσης

Η θεμελίωση του νοτίου ακροβάθρου της γέφυρας των αγωγών μεταφοράς λυμάτων θα ενισχυθεί με την τοποθέτηση οπλισμένου σκυροδέματος. Η εργασία αυτή έχει ήδη ολοκληρωθεί.


Διεύθυνση και απορροή επιφανειακών υδάτων

Θα κατασκευαστούν έργα για τη διευθέτηση και απορροή των επιφανειακών υδάτων, προκειμένου να αποτραπούν οι νέες καταπτώσεις. Για τον σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθούν τεχνικά έργα, όπως φράγματα, τάφροι και λακκούβες απορροής.


Το έργο της αποκατάστασης της Διώρυγας της Κορίνθου είναι ένα σημαντικό έργο για την Ελλάδα, καθώς η διώρυγα αποτελεί σημαντικό συγκοινωνιακό κόμβο. Η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλει στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.Πηγή: M. Παπαμανωλάκης