Οι συνεχείς περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής καθώς και η ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής οδηγούν τους φορείς και τις επιχειρήσεις παγκοσμίως να ακολουθήσουν τις επιταγές της αειφορίας και του αειφορικού σχεδιασμού και να εναρμονιστούν με τους 17 στόχους βιωσιμότητας του ΟΗΕ, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

 Το Σύντομο Πρόγραμμα Σπουδών 300 ωρών: «ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ (ΑΣΕ)» αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους εργαζόμενους σε φορείς και επιχειρήσεις, όσο και σε όσους φιλοδοξούν να ασχοληθούν μελλοντικά με το αντικείμενο, παρέχοντάς τους την κριτική σκέψη, τη μεθοδολογία και τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την αειφορία, τους στόχους βιωσιμότητας του ΟΗΕ και τον αειφορικό σχεδιασμό, καθώς και χρήσιμα εργαλεία και καλές πρακτικές αειφορίας, ώστε να μπορούν να τα εφαρμόσουν άμεσα στους φορείς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται.

Η διάρκεια είναι 300 ώρες/15 εβδομάδες και η καταληκτική ημερομηνία εγγραφών είναι στις 30/09/2023.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://kedivim.eap.gr/?page_id=11606