Η «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ-Α.ΟΤΑ», στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με ΚΔΩ.ΟΠΣ 5179204, 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την ανάρτηση της Πρόσκλησης Β΄ κύκλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 165 ωφελούμενων και 250 ωφελούμενων για τη δημιουργία «Μητρώου Επιλαχόντων» (το 25% των συνολικών θέσεων του Έργου). Στόχος της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών σε 1.000 ωφελούμενους ανέργους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η παροχή α) επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης (20 ατομικές συνεδρίες), β) θεωρητικής κατάρτισης σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα, σε δυναμικούς τομείς και κλάδους προτεραιότητας της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας (300 ώρες), γ) πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (220 ώρες) και δ) πιστοποίησης προσόντων με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων.
Οι ενέργειες κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν με επιλογή των ωφελούμενων, είτε διά ζώσης, είτε με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση είτε με συνδυασμό των δύο. Η συμμετοχή σε όλες τις επιμέρους ενέργειες είναι υποχρεωτική. 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος καταβάλλεται για κάθε ώρα κατάρτισης εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.
Στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου δίνεται η δυνατότητα στους απορριφθέντες της Α΄ Πρόσκλησης να επανυποβάλουν αίτηση συμμετοχής.
Πληροφορίες: στο διαδικτυακό τόπο του ΑΟΤΑ “Μοριάς Α.Ε.” (https://www.morias-aota.gr), μέσω του συνδέσμου του προγράμματος https://training.morias-aota.gr/.

Πρόγραμμα κατάρτισης μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Η Αναπτυξιακή επιχείρηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου “Μοριάς ΑΟΤΑ Α.Ε.” υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων)
Τα προγράμματα αφορούν στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε 1.000 ανέργους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η παροχή α) επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε 20 ατομικές συνεδρίες, β) θεωρητικής κατάρτισης σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα, σε δυναμικούς τομείς και κλάδους προτεραιότητας της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας (300 ώρες), γ) πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (220 ώρες) και δ) πιστοποίησης προσόντων με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων έπειτα από εξετάσεις.
Γνωστικά αντικείμενα (τίτλοι) των προγραμμάτων κατάρτισης:
Ειδικός διεθνών διατροφικών προτύπων & εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου 
Barista 
Merchandiser-προωθητής πωλήσεων 
Πωλητής Λιανικής 
Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας- social media marketing,   
Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)  
Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου  
Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου   
Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων  
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων) 

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν είτε διά ζώσης, είτε με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση είτε με συνδυασμό των δύο. Οι ωφελούμενοι με την ολοκλήρωση των ενεργειών κατάρτισης (συμβουλευτική, θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση και πιστοποίηση) θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης αφαιρουμένων των νόμιμων κρατήσεων. 
Η ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων των ωφελούμενων (Β΄ κύκλος) είναι η 20/07/2022 και ώρα 23:59:00.
Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης στον διαδικτυακό τόπο του ΑΟΤΑ “Μοριάς Α.Ε.” (https://www.morias-aota.gr), όπως και στο συνδέσμο του προγράμματος https://training.morias-aota.gr/