Εξαιρετικής ποιότητας είναι τα νερά κολύμβησης σε 11 παραλίες του δήμου Κορινθίων σύμφωνα με τα αποτελέσματα  των μετρήσεων-δειγματοληψιών-ελέγχων  που διεξήχθησαν για τους μήνες Μάιου και Ιούνιο 2022.

Οι παραλίες που παρακολουθούνται από το Πρόγραμμα είναι: 

 Οι 4 βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία

  • Καλάμια, Ποσειδωνία, Κόρφος και Αλμυρή
  • Μικρό Αμόνι 
  • Λουτρά Ωραίας Ελένης (μέσον ακτής)
  • Λουτρά Ωραίας Ελένης (165 μ από το Βόρειο άκρο της ακτής)
  • ΚεχριέςΚανταρέ
  • Περιγιάλι – Λέχαιο (μέσον ακτής)
  • Περιγιάλι

Η παρακολούθηση διενεργείται από τις Δ/νσεις Υδάτων,  με σκοπό την προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την προστασία της δημόσια υγείας.

Για την κολυμβητική περίοδο έτους 2022 παρακολουθούνται, ογδόντα έξι (86) ακτές κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εκατόν ενενήντα ένα (191) ακτές κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και εκατόν εβδομήντα (170) ακτές κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στις παρακολουθούμενες ακτές διενεργούνται ανά κολυμβητική περίοδο έξι (6) τουλάχιστον μηνιαίες δειγματοληψίες σε καθορισμένα σημεία και αναλύσεις για την παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. και επιπλέον οπτικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση της φυσικοχημικής ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών/αναλύσεων των μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2022 η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στο σύνολο των ακτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου είναι εντός των ορίων της εξαιρετικής ποιότητας